PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

na terenie Szkoły Podstawowej w Wietrznie

opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły będzie zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły zostanie umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. W miarę możliwości zostanie ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 11. Szkoła zapewni sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia /  kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, telefon/.
 12. Szkoła zapewnia się posiadanie termometru bezdotykowego dla grupy dzieci z klas I-III.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu/pokój nauczycielski w budynku ,,B”/ zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 14. Szkoła zapewni taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 15. Będzie obowiązywała ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole będzie miała ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami /grupami/.
 16. Uczniowie będą pracować według planu zajęć ustalonego dla każdej klasy, który uwzględnia m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystania z posiłków,
 1. Jedna grupa uczniów (klasa) będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani będą są ci sami, stali nauczyciele.
 3. Będą obowiązywały ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekowanie ich (po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte.
 5. Każdy uczeń będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdowały  się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie będą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki mogą zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Sale będą wietrzone, części wspólne (korytarz) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. W miarę możliwości uczniowie w czasie zajęć sportowych będą mogli korzystać z pobytu na świeżym powietrzu.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, prowadzący zajęcia zrezygnują z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Nie będą organizowane wyjścia grupowe oraz wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomendujemy natomiast organizację wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Szkoła zapewnia bezpieczne zasady korzystania z szatni. Uczniowie przychodzą
  w różnych godzinach tak, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
 13. Zajęcia świetlicowe będą odbywały  się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w niedużych  grupach uczniów. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostaną  wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 14. Obsługa sprzątająca oraz konserwatorzy będą mieli ograniczony do minimum kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

 

 

Share