Procedury postępowania COVID-19 SP Wietrzno

 

Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie zajęć prowadzonych w szkole.

 

 • 1

Postanowienia ogólne – zajęcia stacjonarne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci oraz pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Z zajęć w formie stacjonarnej mogą korzystać tylko i wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź obserwacji z powodu podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19. Przed przybyciem ucznia do szkoły rodzic jest zobowiązany sprawdzić stan zdrowia dziecka oraz w miarę możliwości dokonać sprawdzenia temperatury ciała.
 2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury w szkole przy pomocy termometru bezdotykowego (by dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia, należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 3. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, uczeń zostaje niezwłocznie skierowany do izolatorium i czeka na przyjazd rodzica pod opieką osoby, która zauważyła niepokojące objawy chorobowe u ucznia. Informację o takim zdarzeniu niezwłocznie należy przekazać do dyrektora lub jego zastępcy, którzy wyznaczą nauczyciela, który zastąpi osobę przebywająca z uczniem w izolatorium.
 4. Uczeń i nauczyciel udający się do izolatorium musi założyć maskę. Na wyposażeniu izolatki znajduje się również kombinezon oraz rękawice ochronne dla osoby przebywającej z uczniem.
 5. Uczniowie do szkoły przychodzą wyposażeni w swoje maski bądź przyłbice,
  z których korzystają w strefie, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
 6. Sale lekcyjne są wyposażone w środki dezynfekcyjne (w miejscach niedostępnych dla ucznia) i maseczki, które można udostępnić uczniom tym, którzy ich zapomnieli.
 7. Dodatkowe środki dezynfekcyjne z oraz maski znajdują się u pracowników obsługi.
 8. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także
  o nieprzychodzeniu do szkoły przez uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem
  i uzupełniania go w razie potrzeby.
 10. Inne miejsca, w których znajdują się środki dezynfekcyjne, to: sala gimnastyczna,  ciągi komunikacyjne oraz w świetlicy i przy wejściu do kuchni.
 11. Nauczyciel dyżurujący jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie uczniów wchodzących do budynku, zaś wychodzących z budynku szkoły koordynuje pracownik obsługi. Należy upewnić się, że uczniowie dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, a także, że z szatni korzystają uczniowie przy zachowaniu, w miarę możliwości, dystansu społecznego 2 m – zarówno przed, jak i po zakończeniu lekcji.
 12. W budynku A wyznacza się jedno wejście do szkoły: wejście dolne od strony boiska sportowego dla uczniów a także rodziców oddziału przedszkolnego przy zachowaniu środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 13. Po przebraniu uczniowie opuszczają szatnię i udają się do wyznaczonych klas. Zachowując odpowiedni dystans, oczekują w wyznaczonej strefie na przybycie nauczyciela.
 14. W celu ograniczenia kontaktów w budynku A pomiędzy uczniami poruszającymi się po korytarzu wyznacza się strefy przy klasie, w której uczniowie mają lekcje. W budynku B uczniowie pozostają w swoich klasach wraz z nauczycielem sprawującym opiekę.

 

 • 2

Sposób organizowania zajęć

 1. Nauczyciel prowadzący powinien zadbać, aby w grupie zachować w miarę możliwości dystans pomiędzy uczniami.
 2. Na zajęciach niewymagających korzystania z pracowni przedmiotowej nauczyciele prowadzący zajęcia wymieniają się, natomiast uczniowie pozostają w tej samej sali.
 3. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia. Należy poprosić uczniów, by nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy uczeń zgłasza brak w przyborach szkolnych, powinien on zostać uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory.
 4. Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (niesłużących prowadzonym zajęciom).
 5. Nauczyciele czuwają nad zachowaniem, organizują zajęcia w sposób, który pozwoli ograniczyć aktywność uczniów sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi.
 6. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami powinien organizować przerwę ze swoją grupą w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa powinna spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela sprawującego nad nią opiekę. W przypadku, gdy nauczyciel jest zmuszony zostawić na chwilę uczniów, powinien poprosić o zastępstwo innego pracownika szkoły.
 8. Nauczyciel pozostaje w sali, w której prowadził zajęcia (w czasie przerwy należy wietrzyć pomieszczenie) do czasu zakończenia przerwy pełniąc dyżur w klasie i wyznaczonej strefie przy klasie. Uczniowie mogą w trakcie przerwy przebywać w klasie, udać się do ubikacji bądź przebywać w wyznaczonej strefie przy sali, w której będą odbywały się lekcje – dotyczy budynku B.
 9. W przypadku konieczności zmiany budynku przez nauczyciela dyżur nad grupą przejmuje nauczyciel z sali sąsiadującej.
 10. Uczniowie zmieniając salę lekcyjną, poruszają się zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, zachowując bezpieczną odległość. Po przybyciu na miejsce pozostają
  w strefie pomieszczenia lekcyjnego pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur w sąsiednim pomieszczeniu.
 11. Pracownie informatyczne są dezynfekowane po każdej zmieniającej się grupie (myszki, klawiatury, stoliki).
 12. Wszyscy uczniowie muszą posiadać maseczki, które powinny być stosowane
  w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw czy na klatkach schodowych w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć.
 13. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna)
  i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy
  i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować (dezynfekuje drobne przybory nauczyciel prowadzący WF). W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 14. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

 

 

 • 3

Korzystanie z biblioteki

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby, przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m.
 3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach określonych przez plan opracowany na początku roku szkolnego
 4. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.
 5. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min.2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.
 7. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • 4

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia z uczniami, biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur komputerowych.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 5. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 6. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i nie przychodzą do pracy, jeżeli taką decyzję podejmie lekarz.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do korzystania z nich w razie potrzeby. Osobą odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach odpowiedzialni są pracownicy obsługi.

 

 • 5

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze – wiatrołap przy wejściu głównym od parkingu – budynek A, w wiatrołapie – budynek B, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa) oraz po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli taka osoba wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • 6

Organizacja pracy przy wydawaniu posiłków

Obok obowiązujących, wymaganych przepisami prawa zasad i warunków higienicznych, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się następujące zapisy:

 1. Korzystający z posiłku przed wejściem do pomieszczenia kuchni zobowiązani są umyć i zdezynfekować ręce.
 2. Stojąc w kolejce po posiłek, wskazane jest zachowanie między sobą dystansu, min 1,5 m. Jeśli z różnych powodów nie będzie to możliwe, należy osłonić usta i nos, wykorzystując w tym celu, środki ochrony osobistej np. maseczkę.
 3. Sztućce wydawane będą przez personel kuchni, bezpośrednio do posiłku.
 4. Korzystający z kuchni zobowiązani są zajmować miejsca przy stolikach tak, aby zachować między sobą dystans. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uczniowie z tej samej klasy mogą przebywać przy stoliku w bliższej odległości.
 5. Stoliki i poręcze krzesełek będą dezynfekowane po każdej grupie spożywającej posiłek, przez osobę do tego celu wyznaczoną.
 6. Ze względu na utrudnienia związane z zachowaniem między sobą dystansu, przewidziano jedną przerwę 20 minutową, podczas której uczniowie korzystający z kuchni będą podzieleni na dwie grupy: pierwsza część przerwy uczniowie z klas IV-VIII, druga część przerwy uczniowie z klas I-III i oddziału przedszkolnego.
 7. Pomieszczenia stołówki szkolnej są regularnie wietrzone.
 8. Personel kuchni zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłony ust
  i nosa oraz środki do dezynfekcji rąk) i korzysta z nich w razie bieżącej potrzeby.
 9. Pracowników zobowiązuje się do zwrócenia szczególnej uwagi, w miarę możliwości na zachowanie dystansu między sobą 1,5 m, utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, a także higieny osobistej.
 • 7

Świetlica szkolna

 1. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać tylko i wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź obserwacji z powodu podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19.
 2. W świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie zapisani w określonym czasie wynikającym z deklaracji rodzica – zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
 3. Nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, na życzenie rodziców dzieci mogą nosić maseczki.
 4. Przed wejściem do sali trzeba zdezynfekować dłonie.
 5. Podczas pobytu na świetlicy należy zachować szczególną higienę i bezpieczne odległości.
 6. Przed i po spożywaniu obiadów, jak również innych posiłków należy zdezynfekować dłonie.
 7. Można korzystać z gier i zabawek, które można łatwo zdezynfekować.
 8. Sala i sprzęty będę dezynfekowane kilka razy dziennie.
 9. Do świetlicy szkolnej uczniowie nie przynoszą zbędnych przedmiotów, zabawek oraz sprzętów elektronicznych.
 10. Nauczyciel pełniący opiekę w świetlicy szkolnej regularnie wietrzy pomieszczenie.

 

 • 8

Gabinet profilaktyczny i izolatorium

 

 1. Przed wejściem i po wyjściu do/z gabinetu należy przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 2. Gabinet jest wietrzony oraz dezynfekowany zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w razie potrzeb.

 

 • 9

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła organizuje pobyt na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą zabezpieczone taśmą.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać w jednym czasie wyłącznie uczniowie z jednego oddziału.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, dopuszczone do użytku, na początku każdego dnia są myte i dezynfekowane.
 5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dyrektor może wyłączyć plac zabaw
  z użytkowania.

 

 • 10

Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby
z podejrzeniem koronawirusa

 1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala
  z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, podejmuje działania zgodne z zaleceniami państwowego inspektora sanitarnego.

 

 • 11

Obowiązki pracowników szkoły

1.Obowiązki dyrektora:

 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły/przedszkola zgodnie z powierzonymi mu obowiązkami;
 2. prowadzi konsultacje z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa dzieci;
 3. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;
 4. d) współpracuje z służbami sanitarnymi;
 5. organizuje działalność szkoły/przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN;
 6. we współpracy z organem prowadzącym zapewnia sprzęt, środki czystości, płyny do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły/przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów znajdujących się w przedszkolu/szkole.

 

2.Obowiązki nauczycieli:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć w sali;
 2. dbają, by dzieci regularnie myły ręce;
 3. zabawy ruchowe ćwiczenia gimnastyczne prowadzą przy otwartych oknach, często wietrzą sale;
 4. nie skupiają dzieci w większych grupach;
 5. podczas organizacji oraz pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku, gdy zostały dopuszczone przez dyrektora;
 6. w kontaktach interpersonalnych zachowują odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

3.Obowiązki pracowników obsługi:

 1. ciągi komunikacyjne, poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, drzwi wejściowe, szafki w szatni – myją i dezynfekują;
 2. łazienki i toalety dla dzieci i personelu – myją i dezynfekują;
 3. wietrzą pomieszczenia, w których odbywa się dezynfekcja – prace wykonują zgodnie z zaleceniami producentów preparatów;
 4. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem;
 5. pracują w rękawiczkach, stosują ściśle zasady ich zakładania i zdejmowania oraz utylizacji;
 6. wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 7. przestrzegają wszystkich warunków higienicznych wymaganych przepisami HACCP odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego;
 8. zwracają uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego;
 9. wielorazowe naczynia i sztućce myją w zmywarce z funkcją wyparzania;
 10. wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

 

4.Obowiązki konserwatora:

 1. w godzinach porannych czuwa nad przestrzeganiem przez rodziców i opiekunów obowiązku dezynfekcji rąk oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa. W czasie wykonywania tych obowiązków zaopatrzony jest w  maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe;
 2. w ciągu dnia czuwa, by na terenie szkoły/przedszkola nie znajdowały się osoby trzecie bez konieczności;
 3. dokonuje mycia i dezynfekcji urządzeń na placu zabaw – zawsze rano, przed wyjściem grupy i w razie konieczności;
 4. wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

 

12

Obowiązki rodziców

1.Rodzice są zobowiązani:

 1. przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka;
 2. przyprowadzić do szkoły/przedszkola tylko zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych;
 3. nie posyłać do szkoły/przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji;
 4. przypominać swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny – szczególnie, aby unikało dotykania oczu, ust i nosa, często myło ręce i nie podawało ręki na powitanie; nie podawać dziecku do szkoły/przedszkola żadnych zabawek
  i innych zbędnych przedmiotów z domu.

 

 • 13

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą przekazywane rodzicom następującymi kanałami łączności: przez wiadomości SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także przez dziennik elektroniczny oraz stronę szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych.

 

   14

Postanowienia końcowe

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.
 2. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Share